TOMTEBO STRAND

Unikt samskapande för livet i framtidens Umeå

Bild 1 av 4 Umeå växer. För att det ska ske långsiktigt hållbart måste vi hitta nya sätt att planera för framtidens boende. På Tomtebo strand sker det i samarbete mellan Umeå kommun, kommunala bolag och byggföretag. (Illustration: Linnea Blixt)
Bild 2 av 4 Det är många som arbetar med Tomtebo strand på olika sätt. På bilden syns delar av processledningen vid dialogplatsen. Från vänster: Johan Sjöström, projektledare Mark och exploatering, Umeå kommun; Magnus Stenwall, affärsutvecklare Umeå Energi; Magdalena Blomquist, planarkitekt Umeå kommun; Daniel Ödling, affärschef NCC Building. Sittande: Maria Wetterlöv, kommunikatör Umeå kommun; Anna Flatholm, projektchef Gator och parker, Umeå kommun.
Bild 3 av 4 Tomtebo strand ligger mellan Nydalasjön och E4. På dialogplatsen (röda krysset) finns ett bokskåp där man kan dela böcker – en symbol för social och ekologisk hållbarhet.
Bild 4 av 4 Tomtebo strand ligger mellan Nydalasjön och E4. På dialogplatsen (röda krysset) finns ett bokskåp där man kan dela böcker – en symbol för social och ekologisk hållbarhet.

Lärande, hållbarhet och samverkan är tre ledord för planeringen av Tomtebo strand – den nya stadsdelen vid Nydalasjön. Gamla planeringsmodeller har lagts åt sidan och lett till att Umeå har ett stadsplaneringsprojekt som kan ge avtryck på stadens utveckling. Här ska en stadsdel skapas där människor kan inspireras och attraheras av möjligheterna att utveckla en hållbar livsmiljö.

Hur kommunen, kommunala bolag och byggaktörer tidigare har planerat bostadsområden har vänts upp och ner. Vi vill åstadkomma en stadsdel utöver det vanliga, och därför måste vi våga prova nytt, säger Johan Sjöström, projektledare, Umeå kommun.

Det var en gång …
Tomtebo strand är en historia som är annorlunda på många sätt. Fem bostadsbolag började prata med varandra om möjligheten att tillsammans skapa ett bostadsprojekt i Umeå med hållbarhetsprofil som ingen har sett maken till tidigare. Det fanns kommunägd mark mellan universitetet och Nydalasjön som i översiktsplanen var utpekat för bostäder och verksamhetslokaler, men där detaljplanearbetet inte hade kommit igång. Det skulle passa perfekt. Bostadsbolagen tog kontakt med kommunen för att berätta om vilka idéer de hade för området. Kommunen tyckte att byggaktörernas initiativ var ambitiöst och låg helt i linje med hur man vill att Umeå ska växa hållbart. Man tog också med ytterligare två hyresrättsaktörer och tre kommunala bolag i samarbetet.

Hållbarhetsprogrammet är grundstenen
– Vi inledde vår samarbetsprocess 2016 med att arbeta fram ett hållbarhetsprogram för Tomtebo strand som bygger på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi har tagit med flera hållbarhetsaspekter, inte bara de ekologiska utan också de sociala och ekonomiska, säger Johan Sjöström.

Hållbarhetsprogrammet är indelat i fyra områden. Samarbetsparterna utvecklar tillsammans strategier och arbetar fram lösningar i fokusgrupper. I stora drag handlar de fyra områdena om hur alla ska kunna bo på Tomtebo strand och känna delaktighet, ansvar och gemenskap, hur naturmiljön blir utgångspunkt för planeringen och hur vi med modern teknik och nya byggtekniker kan skapa en resurssnål, delande och klimatneutral stadsdel. Området som handlar om hur vi reser i vardagen och hur mobilitetsfrågorna ska lösas är mycket viktig och berör inte bara Tomtebo strand.

Samverkan, lärande och hållbarhet
Byggaktörerna har skrivit ett samarbetsavtal mellan varandra som bland annat lyfter lojalitet, ärlighet och transparens.

– Vi behöver inte bryta arm. Vi är överens om att utveckla det här tillsammans, skapa gemensamma lösningar och ta med oss erfarenheterna in i framtiden, säger Magnus Stenvall som representerar Umeå Energi i styrgruppen för samarbetet mellan bolagen.

– Vi har inte alla tekniska lösningar ännu för att förverkliga våra mål. Fjärrvärme är en systemlösning som under lång tid har bidragit till att minska belastningen på vår miljö. Solceller är bra och vi behöver hitta lösningar för att lagra energi. Men, vi behöver också ta fram spetslösningar utan att det blir för dyrt för folk att bo här, säger Magnus Stenvall.

Johan Sjöström understryker att Tomtebo strand inte är en ensam ö, utan måste hänga ihop med resten av Umeå. Service och offentliga platser ska vara tillgängliga även för de omkringliggande stadsdelarna och övriga Umeå. Än så länge är det inte klart hur Tomtebo strand kommer att bli eller se ut. Men det finns en gemensam vision och starka målbilder; till exempel att Kolbäcken ska bevaras, grönkorridorer genom området, cykel- och bilpooler, smart avfallshantering, energisnåla lösningar, odlingar, service för vardagslivet, olika och kanske nya upplåtelseformer med mera.

Förändring är en möjlighet
Maria Wetterlöv, kommunikatör, är mån om att visionen om en hållbar stadsdel där de boende har en medveten livsstil förankras.

– Vi lyssnar för att förstå vad som kan bli gångbart i området, inte bara i den fysiska miljön, utan när det gäller det hållbara vardagslivet. Vad är man beredd att göra för eller tillsammans sin granne? Kan vi dela prylar och tjänster? Vi vill också ha samtal om att förändring av livsstil eller boende inte nödvändigtvis behöver betyda uppoffringar utan istället möjligheter.

– Samskapande mellan kommunen, byggaktörer och kommunala bolag sker i ett extremt tidigt skede i det här projektet. Därför har också samtal med invånare dragits igång ovanligt tidigt, långt innan det finns ett förslag till detaljplan.

– Vi kommer att bygga Tomtebo strand i säkert femton, tjugo år. Det känns hedrande att vara del av ett arbete som bidrar till framtidens samhällsutveckling, säger Magnus Stenvall.

TOMTEBO STRAND
Tomtebo strand är ett av de större bostadsprojekten i Umeås historia och kommer att rymma 3000 bostäder, kontor och servicehubbar på en yta ungefär lika stort som Umeå centrum. Tomtebo strand är en del av femkilometersstaden – nära naturen, nära stora arbetsplatsområden och nära Umeå centrum.

Vision
Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Tidplan
Samråd för detaljplanen beräknas ske i slutet av 2019/början av 2020. Detaljplanen kan antas under våren 2020. Möjlig inflyttning för den första etappen kan ske 2022–2023.

Samarbetspartner
Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.

Vill du påverka?
Du som vill kan delta och påverka arbetet, till exempel i Kommunhörnan i Väven, på webben, på dialogplatsen vid Olle Fiskares väg och genom workshops och seminarier. Läs mer och kontakta oss:

www.umea.se/tomtebostrand
www.tomtebostrand.se