KONTAKT

Från planering till byggstart

Foto: Fredrik Larsson

Planering för ny bebyggelse följer en tydlig process enligt plan- och bygglagen (PBL). Arbetet kan vara omfattande och ta lång tid. Det påverkar många och det är en demokratisk process. Det är viktigt att du som är invånare kan ta del av planerna och har chans att vara med och påverka.

”Kommunen bygger” kan det stå i rubriker i medier, men det är främst byggbolag och fastighetsägare som bygger bostäder. Kommunen anlägger gator och torg, vatten och avlopp så att bostadsområden blir möjliga. Kommunen anvisar också mark att bygga på och ger riktlinjer för hur områden ska se ut. Innan kommunen ger klartecken att bygga är det mycket som måste utredas och diskuteras: Vad är visionen och behoven? Finns det risker för miljön? Hur väger vi det ena mot det andra? Du har störst möjlighet att påverka i början av planarbetet, till exempel när kommunen bjuder in till samråd.

Översiktsplan
Alla kommuner har en översiktsplan. Den visar intentioner för hur mark ska användas och vilka utvecklingsambitioner som finns. Umeås översiktsplan består bland annat av fördjupningar för centrala Umeå, universitetsområdet, landsbygden och mycket mer. Översiktsplanen ska hållas aktuell och ses över en gång per mandatperiod.

Utvecklingsplan och planprogram
Kommunen kan också göra en utvecklingsplan, en mer detaljerad plan för ett större område, eller ett planprogram, om det behövs flera detaljplaner inom ett visst område. Planprogrammet visar kommunens avsikter för området och är vägledande för detaljplanerna.

Detaljplan
Nästa steg är en detaljplan som bland annat visar var man får bygga i ett visst område, om det ska vara bostäder, lokaler för handel eller andra verksamheter, hur högt man får bygga och hur byggnaderna får se ut. Detaljplanen används vid ansökan om bygglov och är juridiskt bindande.

Samråd
Alla som berörs ska få ta del av, diskutera och lämna synpunkter på förslag på ett nytt planprogram eller en ny detaljplan. Det kan vara boende eller företagare i området, eller någon som på annat sätt berörs. Det kallas för samråd och är viktigt för att beslutsunderlaget ska bli så bra som möjligt.

Granskning
Om en detaljplan är av stor betydelse eller påverkar många tar kommunen efter samrådet fram ett nytt förslag utifrån synpunkter som har lämnats in. Under en granskning får invånare ytterligare möjlighet att påverka detaljplanen. Granskningstiden är minst tre veckor.

Antagande
Kommuner i Sverige har planmonopol, vilket innebär att kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten. Byggnadsnämnden beslutar att en detaljplan ska upprättas och vad som är syftet. Kommunens tjänstepersoner tar fram planförslaget och byggnadsnämnden eller ibland kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplanen.

Överklagande
När en detaljplan är antagen kan beslutet överklagas av personer som har lämnat skriftliga synpunkter under samråd eller granskning som inte har blivit beaktade eller tillgodosedda. Personer måste också vara berörda av förslaget för att få överklaga.

Laga kraft
Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla tidigast tre veckor efter antagande, om beslutet inte har överklagats.

Markanvisning
Kommunstyrelsens planeringsutskott fördelar kommunal mark som ska bebyggas till en eller flera byggbolag genom markanvisningsbeslut. Ett byggbolag eller en arkitekt kan också ansöka om markanvisning. Mark och exploatering leder och samordnar utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden.

En markanvisning ger ett byggbolag ensamrätt att under en viss tid ta fram förutsättningar för att bygga. Kommunen vill skapa blandad bebyggelse så att mark fördelas mellan bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Bygglov
När detaljplanen har vunnit laga kraft är det dags att söka bygglov. Det behövs också ett startbesked från kommunen innan byggarbetet kan börja.

KONTAKTA OSS

Planer och projekt
Läs om stadsplanering och byggprojekt: www.umea.se/stadsplanering
Vad är på gång där du bor? Detaljplaner: www.umea.se/detaljplaner
Planer ställs ofta ut i stadshuset och på stadsbiblioteket.

Frågor
Har du frågor om ett visst område? Kontakta ansvarig för planen: www.umea.se/detaljplaner
090-16 10 00 (växel)

Synpunkter
Vill du lämna synpunkter? Inbjudan till aktuella samråd: www.umea.se/kommun
www.umea.se/anslagstavla
Inbjudan sker också i annonser, sociala medier eller direkt till dig som är berörd.

Politiker
Kontakta politiker: www.umea.se/politiker

Allmänna frågor/förslag
Har du allmänna frågor? Kontakta: Umeå kommuninformation, 090-16 10 10
Lämna allmänna förslag och synpunkter: www.umea.se/dialog