NORRA ÖN

Ett rörelserikt liv på Norra Ön

Norra Ön är ett stort och i vissa delar komplicerat exploateringsprojekt vilket innebär att planeringsprocessen och utbyggnaden av infrastruktur tar några år. (Foto: Lars Lindh)

Det har varit ganska tyst om planerna för Norra Ön, förutom någon nyhet om vitryggade hackspettar. Men, även om det inte skrivs eller märks så mycket så pågår planering för fullt. Nu tar Umeå kommun fram en så kallad strukturplan, ett dokument med en grov skiss över hur det är tänkt att gator, grönska, torg och byggnader ska hänga ihop i den nya stadsdelen. Stadsplanering handlar om så mycket mer än hur nya hus ska placeras, det handlar om livet i den nya stadsdelen, till exempel hur man rör sig och var man möts.

På Norra Ön vill vi bygga en stadsdel som uppmuntrar till fysisk aktivitet och social samvaro, för vi vet att det gör gott och stärker folkhälsan. Vi vet också att närhet till service och handel är en väsentlig faktor för ökad vardagsrörelse, liksom hur promenad- och cykelvägar utformas. Frågan är vad vi kan göra mer, säger Sandrine Rivoire, mark- och exploateringsingenjör.

– Ett av uppdragen i regeringens utredning ”Samordning för bostadsbyggande” är att underlätta arbete med innovationer för hållbar stadsutveckling. Här är Umeå kommun först ut med innovationsprojektet ”Planering för rörelserikedom”.

Vad är rörelserikedom?
Rörelserikedom är ett bredare begrepp än fysisk aktivitet. Det handlar inte om att vara vältränad eller snabb på hundra meter, det handlar om tillgång till en palett av rörelsefärdigheter som att kunna hoppa, balansera, kasta, simma och så vidare, men också om självförtroende, förståelse och motivation att leva ett fysiskt aktivt liv. Våra allt mer stillasittande liv gör att många människor dör i förtid. Det är extra viktigt att barn och unga får en möjlighet att bli rörelserika. Rörelserikedom handlar också om vikten av ett socialt sammanhang och att koppla rörelse till njutning, glädje och vänskap. Det är att tidigt etablera rörelse som en självklar del av livet.

Rörelse i fokus ger fördelar
På Norra Ön kommer omkring 6 000 personer att flytta in i upp emot 3 000 nya bostäder. Det kommer inte att vara möjligt att alla dessa människor ska ta sig fram med bil. Boende och verksamma på Ön ska uppmuntras att i första hand använda andra färdsätt för vardagsresor. Gång- och cykelbroar från Ön till Tegssidan och till centrala stan ska vara på plats tidigt i utbyggnaden. Gående och cyklister ska erbjudas attraktiva, gena, trygga och säkra vägar och stigar.

Även när vi inte är på väg någonstans ska vi röra oss mer. Det kan till exempel handla om att klättra i en lekpark eller hoppa mellan stenar längs en stig. Hur naturområden, idrottsytor, parker och andra offentliga miljöer placeras i förhållande till skolor och förskolor, vård- och omsorgsboenden med mera är också ett sätt att arbeta med rörelserikedom i området. Områden som uppmuntrar till rörelserikedom ska vara tillgängliga.

– Ön har ett fantastiskt läge, bara det kan uppmuntra till rörelserikedom. Värdefulla strandskogar ska bevaras och allmänhetens tillgång till stränderna ska förbättras. Ambitionen är att stränderna ska vara viktiga inslag i boendemiljön med stora rekreationsvärden, för både boende på Ön och andra Umeåbor, säger Anna Löfqvist, mark- och exploateringsingenjör.

Genom att planera en stadsdel med rörelse i fokus följer fler fördelar än bara aktiva invånare. Tillgången till staden ökar till exempel när vi underlättar för gående och cyklister att ta sig fram. Det bidrar till en tryggare och mer jämställd och socialt hållbar stad.

Samråd inom ett år
Nästa stora steg för Norra Ön är ett förslag på detaljplan. I planen ska förutsättningar säkras så att Umeå kommun tillsammans med andra aktörer kan realisera goda idéer för rörelserikedom när byggarbetet väl börjar. När det är dags att börja bygga på Norra Ön är för tidigt att säga, men förhoppningen är att detaljplanen kommer ut på samråd inom ett år.